1.   Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem hotelu „Wellness Hotel Lužan“ (dále jen „hotel“) – společností T I B E T s.r.o., IČO: 25015524, DIČ: CZ25015524, se sídlem Náměstí Lužické 212/16, 40801 Rumburk, zápis v OR, sp.zn.: C 29050 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „ubytovatelem“) a hostů, kterým ubytovatel poskytuje přechodné ubytování v hotelu a současně takovým osobám, které projeví o přechodné ubytování v hotelu zájem (dále jen „host“).
1.2.Uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a hostem ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), na jejímž základě ubytovatel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na sjednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v hotelu, se host zavazuje za ubytování a související služby zaplatit cenu dle aktuálního ceníku ubytovatele, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o ubytování a těchto obchodních podmínkách (dále také jen „smlouva“).
1.3.Uzavřením smlouvy se host zavazuje dodržovat práva a povinnosti ubytovaného dle těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele www.hotelluzan.cz
 

2.   Objednání a rezervace ubytování

2.1.Objednání ubytování a souvisejících služeb lze učinit písemnou formou, a to buď poštou na adresu sídla ubytovatele nebo e-mailem na info@hotelluzan.cz, nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách ubytovatele. Objednat ubytování lze i telefonicky, avšak v takovém případě je objednávka považována za přijatou až po jejím následném písemném potvrzení ze strany hosta.
2.2.Objednávka musí obsahovat následující informace:
a)      jméno a příjmení hosta,
b)      termín ubytování,
c)      kontaktní údaje hosta: telefonní číslo, e-mail, adresu trvalého bydliště, 
d)     počet osob a požadavky na související služby.
2.3.Host má možnost před odesláním objednávky překontrolovat uvedené informace a tyto informace doplnit nebo změnit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky uděluje host souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím formuláře na webových stránkách host potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a rozhodne o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
2.4.Po obdržení objednávky ze strany hosta jedním z výše uvedených způsobů ubytovatel objednávku zpracuje a potvrdí v podobě potvrzení o rezervaci, ve kterém budou uvedeny platební podmínky. Potvrzením objednávky ze strany ubytovatele dochází k uzavření smlouvy o ubytování v rozsahu uvedeném v potvrzení o rezervaci. Ubytovatel je oprávněn objednávku rovněž odmítnout nebo navrhnout hostovi její úpravu.
2.5.Host má možnost kromě výše uvedeného způsobu uzavření smlouvy s ubytovatelem uzavřít smlouvu v listinné podobě v místě ubytování, a to i bez předchozí objednávky. V takovém případě si ubytovatel a host mezi sebou upraví vzájemná práva a povinnosti ve formě smlouvy o ubytování, která bude obsahovat úplné podmínky sjednané mezi ubytovatelem a hostem. V případě, že ubytovatel a host uzavřou smlouvu v listinné podobě, tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu veškeré dosud sjednané závazky mezi smluvními stranami.
2.6.Host je rovněž oprávněn provést objednávku pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. V případě, že host neprovádí objednávku pro sebe, zavazuje se o tom ubytovatele vždy předem informovat a současně třetí osobě poskytnout nezbytné podklady pro jednání s ubytovatelem, kterými třetí osoba doloží, že objednávka ubytování byla provedena v její prospěch. Pokud tuto povinnost host nesplní, ubytovatel má možnost od smlouvy o ubytování odstoupit. V takovém případě se smlouva ruší od počátku, a to vyjma těch ustanovení, která směřují k ochraně práv a nároků ubytovatele (například právo na náhradu škody, ušlého zisku a sjednaných smluvních pokut). Tyto obchodní podmínky se v plném rozsahu použijí i na vztah ubytovatele a osoby, pro kterou bylo hostem ubytování sjednáno, v takovém případě je host povinen takovouto třetí osobu předem s obchodními podmínkami seznámit.
2.7.Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou se řídí těmito obchodními podmínkami a aktuálním ceníkem dostupným prostřednictvím webových stránek ubytovatele. Stanoví-li smlouva něco jiného než tyto obchodní podmínky, použije se smlouva.  
2.8.Ubytovatel v rámci ubytování poskytuje rovněž další dodatečné služby k ubytování, a to například úklid pokoje, nebo parkování vozidla. Specifikace dodatečných služeb je uvedena na webových stránkách ubytovatele (dále jen „související služby“).
 

3.    Ceny ubytování a platební podmínky

3.1.Cena ubytování je stanovena podle aktuálního ceníku ubytovatele. Aktuální ceník je dostupný prostřednictvím webových stránek ubytovatele a na vyžádání v recepci hotelu. Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v závislosti na změně právních a zejména daňových předpisů, a stejně tak v důsledku tzv. „vyšší moci“, pokud takové okolnosti nastaly v době od přijetí objednávky. V takovém případě je ubytovatel povinen hosta na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději před ubytováním.
3.2.Cena za ubytování je splatná dle platebních podmínek uvedených v potvrzení rezervace a hradí se v plné výši k okamžiku nástupu. V případě prodlení hosta s úhradou platby za ubytování má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy.
3.3.Ubytovatel může hostovi nabídnout zvýhodněnou cenu ubytování při variantě platby ceny ubytování předem. V případě, že si host zvolí tuto variantou, ubytovatel může předem požadovat uhrazení až plné ceny ubytování (dále jen „záloha“). Host je v takovém případě povinen uhradit zálohu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v potvrzení rezervace. V případě objednávky ubytování prostřednictvím webového formuláře, má přímo host možnost volby zvýhodněné ceny ubytování, pokud je tato možnost aktuálně v nabídce ubytovatele.
3.4.Rezervace ubytování se stává závaznou po uhrazení zálohy. Úhradou se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha hostem řádně a včas uhrazena, vyhrazuje si ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o ubytování a rezervaci zrušit.
3.5.Pokud ubytovatel uvádí ve své nabídce slevu z původní ceny, tak platí vždy cena po slevě. Slevy nelze vzájemně kombinovat.
3.6.Ubytovatel může požadovat zaplacení vratné kauce ve výši měsíční platby za ubytování. Vratná kauce je určena pro krytí možných škod způsobených hostem v hotelu nebo k úhradě dlužných částek, poplatků z prodlení a jiných nároků ubytovatele vůči ubytovanému. Nároky ubytovatele vůči ubytovanému mohou být hrazeny z této vratné kauce. Ubytovatel se zavazuje vratnou kauci, resp. její částku zbývající po uspokojení nároků ubytovatele, vrátit ubytovanému v hotovosti při řádném předání pokoje ubytovaným, případně bezhotovostním převodem na účet hosta nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání pokoje ubytovaným.

4.      Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

4.1.Od smlouvy o ubytování a rezervace ubytování je host oprávněn odstoupit nejpozději přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je v takovém případě povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy platí host poplatek za zrušení smlouvy o ubytování (dále jen „storno poplatek“) dle následujícíh podmínek: 
a) Při zrušení rezervace více jak 48 hodin před 14.00 hodinou v den nástupu (nástup ve středu, zrušení v pondělí do 14:00) se neúčtuje žádný storno poplatek.
b) Při zrušení rezervace jeden den před příjezdem je účtován storno poplatek ve výši ceny 1 noci. V případě zvýhodněných balíčků je storno poplatek účtován v hodnotě 30 % z ceny balíčku. 
c) Při zrušení rezervace v den nástupu či v případě "no show" se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu. 
Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu k ubytování s dostatečným předstihem ubytovatele informoval, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v odst. 2.1 těchto obchodních podmínek.
4.3. Storno podmínky pro skupinové rezervace se řeší individuálně. 
 

5.   Ubytování hostů

5.1.Ubytovávání hostů v hotelu probíhá v době od 14:00 do 20:00 hodin, nedohodnou-li se ubytovatel s hostem jinak. Host může být ubytován po 20:00 hodině, pokud se na tom s ubytovatelem předem písemně dohodne.
5.2.Host ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi ubytovatele. Počet hostů osob ve sjednaném pokoji odpovídá počtu osob, který byl uveden v potvrzení rezervace, popřípadě ve smlouvě o ubytování. Případnou změnu počtu hostů osob se host zavazuje předem oznámit ubytovateli při nástupu k ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem neohlášené osoby včetně dětí. Ubytování domácích zvířat podléhá předchozímu písemnému souhlasu ubytovatele a je zpoplatněno dle ceníku služeb ubytovatele.
5.3.Při nástupu k ubytování předloží host na recepci hotelu doklad totožnosti (například občanský průkaz, cestovní průkaz, nebo povolení k pobytu), podle něhož recepce hotelu ověří totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu ubytování potvrdí host podpisem na registrační kartě hotelu či v ubytovací knize ubytovatele. Identifikační údaje hosta z dokladu zapíše ubytovatel do knihy hostů. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být prodloužena zápisem v ubytovací knize ubytovatele.
5.4.Při nástupu, v průběhu nebo na konci ubytování host hradí cenu ubytování dle čl. 3 těchto obchodních podmínek. Po uhrazení ceny ubytování vystaví ubytovatel k příslušné platbě daňový doklad, který předá nebo zašle hostovi.
5.5.Před nástupem k ubytování je ubytovatel oprávněn požádat hosta o předložení platné platební karty, jejím oprávněným držitelem bude host, a to za účelem provedení předběžné autorizace (blokace) platby předpokládané ceny ubytování a souvisejících služeb. Host souhlasí s tím, aby při ukončení ubytování mohl ubytovatel konečnou cenu ubytování a souvisejících služeb vyúčtovat prostřednictvím bankovního účtu hosta. Předložením platební karty host souhlasí s poskytnutím údajů platební karty ubytovateli (typ/vydavatel karty, držitel/majitel, datum expirace, číslo karty, bezpečnostní kód karty),které jsou potřebné pro provedení předběžné autorizace platby ve výši předpokládané ceny ubytování a souvisejících služeb (účel poskytnutí).
5.6.Při nástupu k ubytování ubytovatel předá hostovi klíče od pokoje, resp. magnetickou či čipovou kartu (dále jen „klíče“). Ztrátu klíčů je host povinen bez zbytečného odkladu oznámit ubytovateli. Klíče jsou majetkem ubytovatele a při jejich ztrátě je host povinen uhradit náklady, které bude ubytovatel nucen vynaložit na odstranění následků ztráty klíčů. Host bere na vědomí, že nesmí umožnit užití klíčů třetím osobám, na které se nevztahuje smlouva o ubytování.
 

6.      Pravidla ubytování

6.1.Host má právo užívat po sjednanou dobu smluvený pokoj, a to včetně společných prostor hotelu a souvisejících služeb. Host je povinen v pokoji udržovat pořádek a čistotu. Vedle toho se zavazuje zacházet s majetkem ubytovatele šetrně a chránit vybavení pokoje proti poškození. Host je povinen bezodkladně oznámit ubytovateli zjištěné závady nebo poškození pokoje, vybavení pokoje a ve společných prostorách hotelu.
6.2.Host se zavazuje v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin dodržovat v pokoji a společných prostorách noční klid, a neobtěžovat třetí osoby nadměrným hlukem. Návštěvy v pokoji lze přijímat pouze po předchozím ohlášení na recepci ubytovatele, a to v době od 8:00 do 22:00 hodin a ve společných prostorách hotelu.
6.3.Při odchodu z pokoje řádně uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna v pokoji.
6.4.Host a osoby, které jej doprovází, se zavazují dodržovat níže uvedená pravidla:
a)      host nebude provádět podstatné změny v pokoji, a to například přemísťovat vybavení do jiných pokojů, odnášet vybavení pokoje
b)      host nebude vnášet do hotelu a uschovávat v pokoji spotřebiče, které nejsou určeny pro osobní hygienu nebo kancelářskou práci;
c)      host nebude znečišťovat společné prostory a okolí hotelu;
d)     host nebude upravovat či vyměňovat dveřní zámky;
e)      host nebude používat otevřený oheň a kouřit v pokoji nebo hotelu;
f)       host nebude umožňovat vstup, pobyt a přespání v pokoji nebo hotelu třetím osobám;
g)      host nebude vnášet do hotelu a uschovávat v pokoji hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, střelivo, jedy, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky;
h)      host nebude chovat v pokoji zvířata všech druhů bez předchozí dohody s ubytovatelem, přičemž v takovém případě může ubytovatel požadovat, aby host doložil nezávadný zdravotní stav zvířete prostřednictvím platného očkovacího průkazu;
i)        host nebude pořizovat kopie klíčů nebo je půjčovat třetím osobám;
j)        host nebude z pokoje nebo hotelu vynášet jeho vybavení;
k)      host nebude provádět zásahy do rozvodů elektřiny, vody, datových sítí a ústředního topení;
l)        host nebude uvádět adresu hotelu jako místo svého podnikání nebo trvalého bydliště;
6.5.V případě porušení pravidel dle odst. 6.4. těchto obchodních podmínek se host zavazuje za každé jednotlivé porušení pravidel uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč pro případ porušení pravidel dle písm. a) až c) odst. 6.4., smluvní pokutu 5 000 Kč pro případ porušení pravidel dle písm. d) až f) odst. 6.4., a/nebo smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč pro případ porušení pravidel dle písm. g) až l) odst. 6.4. těchto obchodních podmínek. Host může smluvní pokutu uhradit rovněž v adekvátní částce v EUR podle kurzovního lístku hotelu. Předmětné ustanovení o úhradě smluvních pokut je ubytovatelem hostům zpřístupněno na webových stránkách hotelu ana vyžádání u pracovníka recepce hotelu.
 

7.      Bezpečnost a odpovědnost za způsobenou škodu

7.1.Při nástupu k ubytování se host zavazuje seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem pro případ požáru. Tyto dokumenty jsou ubytovatelem zpřístupněny na recepci hotelu, na každém patře hotelu a na vyžádání u pracovníka recepce hotelu.
7.2.Host a osoby, které jej doprovází, se zavazují umístit a zároveň zabezpečit osobní (vnesené) věci takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě nebo odcizení. Host bere na vědomí, že vnesené věci nejsou ubytovatelem pojištěny a ubytovatel neodpovídá za věci, které nemají vztah k hostovi nebo k osobám, které jej doprovází. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vnesených věcí v důsledku jednání nebo hrubé nedbalosti hosta nebo osob, které jej doprovází, ubytovatel za případnou škodu neodpovídá. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena do výše stonásobku ceny ubytování za jeden den. Nárok na náhradu škody na vnesených věcech musí host uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do patnácti dnů po dni, kdy se o škodě dozvěděl. Po marném uplynutí této doby má ubytovatel právo nárok na náhradu škody odmítnout. Odpovědnost ubytovatele za vnesené věci se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy České republiky.
Pro maximální komfort hosta jsou hotelové pokoje vybaveny sejfy pro uschování osobních cenností. Ubytovatel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.), pokud nejsou uloženy v trezoru. Peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd. v hodnotě do 10.000,- CZK je host povinen uložit v trezoru v hotelovém pokoji. Cennosti svojí hodnotou převyšující částku 10.000,- CZK je důrazně doporučeno uložit v trezoru hotelu, jinak za jejich ztrátu není ubytovatel odpovědný.
Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel je oprávněn převzetí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000,- Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci byly do úschovy byly předány v uzavřené či zapečetěné schránce. Host požádá hotel o převzetí věcí do úschovy prostřednictvím pracovníků recepce. V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie. Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi hotelu nenese hotel odpovědnost.
7.3.Při ubytování v hotelu si host musí počínat tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví hosta, osob, které jej doprovází, ubytovatele a třetích osob. Host se zavazuje uhradit ubytovateli náhradu škod způsobenou hostem, osobami, které jej doprovází, nebo třetími osobami, kterým host umožnil vstup do hotelu a/nebo pokoje, a to formou platby v hotovosti na recepci hotelu nebo z bankovního účtu prostřednictvím platební karty dle odst. 5.5 těchto obchodních podmínek. Host je v takovém případě povinen poskytnout ubytovateli potřebnou součinnost v náhradě škody prostřednictvím platební karty a uděluje souhlas s užitím údajů k platební kartě k provedení platby z účtu hosta za účelem náhrady vzniklé škody.
7.4. Je-li hostovi za poplatek poskytnuto parkovací místo na hotelovém parkovišti, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Cena parkovného se řídí platným ceníkem hotelu. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jinými hosty nebo jinými třetími osobami.
 

8.      Reklamace

8.1. Host je povinen uplatnit případnou reklamaci ubytování nebo souvisejících služeb ihned po zjištění závady na recepci ubytovatele, aby mohla být zjednána náprava. Odstranění závady či nedostatku je ubytovatel povinen provést bez zbytečných průtahů přiměřeně dané situaci. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, sepíše ubytovatel spolu s hostem protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření ubytovatele, případně pracovníka recepce ubytovatele. Na opožděné a neodůvodněné reklamace nebude brán zřetel. V případě rozdílných stanovisek ubytovatele a hosta, na základě, kterých nebude možné reklamaci jednoznačně vyřešit, souhlasí host s tím, aby vyřešení reklamace náleželo ubytovateli.
8.2. Ubytovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.
8.3. Předmětem reklamace může být pouze nefunkční vybavení, podstatné technické závady, nekvalitní služby, nebo související služby v neúplném rozsahu,byly-li tyto služby součástí smluvního vztahu.
8.4. Pokud host nevyužije z důvodů na své straně objednané a rezervované ubytování nebo související služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu z ceny ubytování a souvisejících služeb.
8.5. Host je povinen oznámit reklamaci ubytování a souvisejících služeb pouze v průběhu jejich čerpání. Na reklamace uskutečněné po ukončení ubytování a čerpání souvisejících služeb nebude brát vzhledem k povaze poskytovaných služeb zřetel.
 

9.    Ochrana osobních údajů

9.1.Ubytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Identifikační a kontaktní údaje ubytovatele jako správce osobních údajů jsou uvedeny v odst. 1.1. těchto obchodních podmínek.
9.2.Ubytovatel za účelem sjednávání, plnění a vymáhání práv ze smlouvy o ubytování zpracovává osobní údaje hostů, kterými jsou (i) jméno a příjmení, (ii) identifikační znaky, jakými jsou datum narození, a adresa trvalého bydliště, a (iii) kontaktní údaje, jakými jsou korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje ubytovatel uchovává po dobu 3 let od ukončení plnění smlouvy o ubytování.
9.3.Ubytovatel za účelem zákonné povinnosti vést v písemné podobě evidenční knihu dle ust. § 3 odst. 4 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje hostů, kterými jsou (i) jméno a příjmení, (ii) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, (iii) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které je ubytování poskytováno. Tyto osobní údaje ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
9.4. Ubytovatel za účelem zákonné povinnosti vést domovní knihu dle ust. § 100 písm. f) a § 101 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává osobní údaje hostů, kteří nejsou občany České republiky, kterými jsou (i) jméno a příjmení, (ii) den, měsíc a rok narození, (iii) státní občanství, (iv) číslo cestovního dokladu, (v) číslo víza, (vi) trvalé bydliště v zahraničí. Tyto osobní údaje ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.
9.5.Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a elektronické podobě. V případě uzavření smlouvy o ubytování a jiných dokladů v listinné podobě, ubytovatel je ubytovatel oprávněn zpracovat osobní údaje mechanicky v listinné podobě. Ubytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu ubytovaného, vyjma případů, kdy mu povinnost předat údaje přikazuje zákon.
9.6.Host je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo přenesení osobních údajů. V případě pochybnosti o řádném postupu ubytovatele má právo obrátit se s žádostí o přezkoumání postupu ubytovatele na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz (dále jen „ÚOOU“).
9.7.K žádostem dle odst. 9.6. těchto obchodních podmínek poskytuje ubytovatel informace hostům bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může ubytovatel v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o takovém prodloužení je host informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Pokud host podal žádost v elektronické formě, poskytne ubytovatel informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud host nepožádal o jiný způsob.
9.8.Pokud ubytovatel žádost hosta týkající se ochrany osobních údajů zamítne, informuje jej do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti a uvede důvody vedoucí k zamítnutí žádosti. Host je v takovém případě oprávněn podat stížnost k ÚOOU a/nebo návrh k příslušnému soudu.
9.9.Veškeré informace a úkony ve smyslu čl. 9 těchto obchodních podmínek poskytuje a činí ubytovatel bezplatně, vyjma případů, kdy jsou podané žádosti zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je ubytovatel oprávněn, buď žádat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti, nebo odmítne žádosti vyhovět.
9.10.V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody hostů, ubytovatel oznámí toto porušení hostům bez zbytečného odkladu.
 

10.         Ukončení ubytování

10.1.Ubytování hosta skončí posledním dnem doby, na kterou byla uhrazena cena ubytování, nedohodne-li se písemně host s ubytovatelem jinak.
10.2. Ubytovatel je oprávněn ukončit ubytování hosta a vypovědět smlouvu, a to i bez výpovědní doby a nároku hosta na vrácení ceny ubytování a souvisejících služeb, za následujících podmínek:
a)      host nebo osoby, které jej doprovází, závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek, nebo ceníku ubytovatele, případně jiným závažným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, poškozuje majetek ubytovatele, narušuje veřejný pořádek nebo hrubým způsobem obtěžuje třetí osoby, a to za podmínky, že o této možnosti byl host ze strany ubytovatele předem vyrozuměn a závadný stav sám neodstranil;
b)      zdravotní stav hosta nebo osob, které jej doprovází, ohrožuje zdraví třetích osob.
10.3.V případě, že host ukončí ubytování dříve, než bylo s ubytovatelem sjednáno, nebo dojde k naplnění podmínek dle odst. 10.2. těchto obchodních podmínek, ubytovatel má právo na úhradu celé ceny za ubytování a souvisejících služeb.
10.4. V den ukončení ubytování uvolní host pokoj nejpozději do 10:00 hodin, nedohodne-li se předem písemně s ubytovatelem jinak. Host je povinen předat ubytovateli pokoj ve stavu, v jakém jej převzal. Nepředá-li host pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, je povinen uhradit ubytovateli náhradu vzniklé škody postupem dle odst. 5.5. těchto obchodních podmínek.
10.5.Při ukončení ubytování host uzamkne pokoj a odevzdá klíče na recepci hotelu, pokud se s ubytovatelem nedohodne jinak.
10.6.Pokud host neuvolní pokoj ve stanoveném čase, ubytovatel je oprávněn účtovat další ubytovací noc nebo osobní věci hosta vystěhovat a tím zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších hostů. Pokud host nezajistí převzetí osobních věcí bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl ubytovatelem vyzván a spolu s tím nesplní veškeré své dosavadní závazky vůči ubytovateli, má se za to, že si nepřeje k ponechaným věcem vykonávat vlastnická práva, nebo věci držet a souhlasí s tím, aby ubytovatel s těmito věcmi nakládal jako vlastník dle svého uvážení.
 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, pokud se nijak podstatně neliší od ubytování dle potvrzení rezervace.
11.2.Ubytovatel může prodloužit hostovi ubytování jen za předpokladu, že k tomu má v hotelu volnou kapacitu.
11.3.Právní vztahy vzniklé při plnění těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění. Veškeré spory budou řešeny dohodou; pokud se ubytovatel a host nedohodnou, budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 5.
11.4.Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzení rezervace a tvoří součást smlouvy ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 OZ. Host má povinnost se s obchodními podmínkami před objednáním ubytování seznámit. Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačního formuláře a na vyžádání. Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2019. Změny a doplňky těchto obchodních podmínek mohou být individuálně upraveny mezi ubytovatelem a hostem výlučně písemnou formou.
 
Wellness Hotel Lužan
Lužické náměstí 212
408 01 Rumburk

Mob.: +420 602 111 777
E-mail: info@hotelluzan.cz
Copyright ©2024 Hotel Lužan | All rights reserved
WEBDESIGN - jsem na  WEB